Toimitusehdot

S.G. Nieminen Oy:n Yleiset myynti- ja toimitusehdot 03/2023

 

1. Näitä S.G. Nieminen Oy:n Yleisiä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan S.G. Nieminen Oy:n (Myyjä)
Suomessa tapahtuviin toimituksiin asiakkaille (Ostaja).

2. Elleivät osapuolet allekirjoita erillistä kirjallista sopimusta, osapuolten välinen sopimus syntyy
Ostajan hyväksyessä Myyjän tarjouksen tai mikäli Myyjä ei ole tehnyt tarjousta, Myyjän hyväksyessä
Ostajan tilauksen kirjallisella vahvistuksella tai Myyjän toimittaessa tilatun tuotteen.

3. Tuotteet lähetetään Ostajan lukuun ja vastuulla. Tuotteet toimitetaan FCA ehdolla, ellei muuta ole
sovittu. (FCA Incoterms 2000) Mikäli kuljetusvakuutuksesta on sovittu, korvataan kuljetuksissa
syntyneet vauriot vakuutusyhtiön myöntämällä korvausmäärällä. Korvausvaatimusten käsittelyn
edellytyksenä on, että Ostaja noudattaa kunkin kuljetusmuodon osalta voimassa olevia määräyksiä.
Toimitus katsotaan tapahtuneeksi, kun tuote on lähtenyt Myyjän tai sen toimittajan varastosta. Jos
toimitus on poikkeuksellisesti sovittu kotiin kuljetettavaksi Myyjän toimesta, se tarkoittaa sovitussa
osoitteessa kuljetuksen suorittajan ajoneuvossa.

4. Toimitusaika sitoo Myyjää vain, jos se on kirjallisesti vahvistettu sitovaksi. Milloin viivästyminen,
jonka syynä on muu kuin ylivoimainen este, aiheuttaisi huomattavia kustannuksia tai haittaa
Ostajalle, on tällä oikeus peruuttaa toimitus viivästyneen toimituksen osalta. Ellei toimitusta
peruuteta, se siirtyy olosuhteet huomioon ottaen kohtuulliseksi katsottavaan uuteen ajankohtaan.
Viivästyksen tai tuotteiden toimittamatta jäämisen johdosta ei suoriteta viivästyssakkoa tai muuta
korvausta.

5. Vaaranvastuu siirtyy Ostajalle, kun tuote luovutetaan Ostajalle tai rahdinkuljettajan
kuljetettavaksi. Mikäli tuotteen luovutus viivästyy Ostajasta johtuvasta syystä, vaaranvastuu siirtyy
Ostajalle, kun Myyjä on tehnyt sen mitä häneltä sopimuksen mukaan edellytetään luovutuksen
mahdollistamiseksi, missä tapauksessa Myyjällä on lisäksi oikeus periä Ostajalta kohtuullinen korvaus
tuotteen varastoinnista ja viiveen aiheuttamista muista kustannuksista.

6. Ostajan tulee tarkastaa tuote viivytyksettä toimituksen tapahduttua. Tuote ja toimitus katsotaan
hyväksytyiksi, ellei Myyjä ole viiden (5) päivän kuluessa toimituspäivästä tai siitä päivästä, jolloin
toimituksen tuli sopimuksen mukaan tapahtua, vastaanottanut Ostajan yksilöityä kirjallista
reklamaatiota.

7. Myyjän ilmoittama hinta on ilman arvonlisäveroa, mikä samoin, kuin mahdollinen kierrätysmaksu,
lisätään hintaan. Pakkaus ei sisälly hintaan. Hinta on voimassa vapaasti Myyjän tai sen toimittajan
varastossa. Alle 35 EUR ostoista, jotka toimitetaan Myyjän toimesta Ostajalle, peritään 9 EUR
suuruinen pienlaskutuslisä.

8. Paperilaskuista perimme 3,00 EUR laskutuslisän; Yritysten välisessä sähköisessä
verkkolaskutuksessa tai sähköpostilaskussa laskutuslisää ei ole.

9. Maksuaika, joka lasketaan laskun päiväyksestä, on 14 päivää, jos muuta ei ole sovittu.
Viivästyskorko on 9,5 %, minkä lisäksi Myyjällä on oikeus periä kohtuulliset perintäkulut.
Maksumuistutuksesta veloitamme 7,50 EUR /kpl käsittelykulun. Veloitus maksumuistutuksista
laskutetaan viivästyskorkolaskun yhteydessä.

10. Myyjällä on oikeus hintojen tarkistuksiin, mikäli tuotteiden hintoihin vaikuttavissa tekijöissä,
kuten valuuttakursseissa, veroissa, tulleissa, osto- tai rahtihinnoissa tms. maksuissa tapahtuu
muutoksia. Myyjä pidättää lisäksi oikeuden virheellisen hinnoittelun korjaamiseen.

11. Myyjä vastaa tuotteen laadusta ja muista ominaisuuksista vain sopimuksessa määriteltyjen
tietojen mukaisesti. Myyjän vastuu on rajoitettu Myyjän valinnan mukaan joko viallisen tuotteen
korjaamiseen, kun se on korjattavissa tai viallisen tuotteen tai sen osan korvaamiseen virheettömällä
tuotteella. Tuotteen tai sen osan korvaaminen uudella tuotteella ei pidennä aiemmin toimitetulla
tuotteella olevaa mahdollista takuuaikaa. Myyjän ei vastaa tuotteen aiheuttamista
omaisuusvahingoista, vaikka näiden voitaisiinkin katsoa johtuvan tuotteen, toimituksen tai varaosien
viivästymisestä tai virheellisestä toimituksesta. Myyjän vastuu ei missään tapauksessa ylitä vahinkoa
aiheuttaneen tuotteen myyntihintaa.

12. Myyjä pidättää omistusoikeuden tuotteisiin, kunnes ne on mahdollisine viivästyskorkoineen
maksettu kokonaisuudessaan. Myyjällä on oikeus olla toimittamatta tuotteita, jos Ostajalla on
erääntynyt maksamaton maksuvelvoite Myyjälle tai Ostajan luottoraja on ylittynyt tai uhkaa ylittyä
tai Myyjällä on perustelu syy epäillä saataviensa vaarantuvan. Sovitun toimitusajan katsotaan tällöin
siirtyneen vastaavasti, eikä Ostajalla ole oikeutta esittää Myyjälle mitään toimitusajan
pidentymisestä johtuvia vaatimuksia tai peruuttaa kauppaa. Myyjällä on edellä todetussa tilanteessa
oikeus lisäksi katsoa kaikki Ostajalta olevat saatavansa välittömästi erääntyneiksi riippumatta siitä,
mitä erääntymisestä on muutoin sovittu.

13. Myyjän toimittamien laitteiden asennus- ja huoltotöitä saa tehdä ainoastaan Myyjän
valtuuttama asentaja. Laitteisiin saa vaihtaa vain Myyjän toimittamia tai hyväksymiä osia. Mikäli
asennus- tai huoltotöitä on tehnyt henkilö, jolla ei ole Myyjän valtuutusta tai laitteeseen on
asennettu muita, kuin Myyjän toimittamia tai hyväksymiä osia, Myyjä ei vastaa laitteeseen tulleista
vioista, eikä niiden aiheuttamista vahingoista ja laitteelle mahdollisesti annettu takuu päättyy
välittömästi.

14. Tuotteelle myönnetty takuu ei koske tapauksia, joissa vioittuminen tai vahingoittuminen on
aiheutunut tuotteen huollon laiminlyönnistä, huolto-ohjeiden noudattamatta jättämisestä, tuotteen
väärinkäytöstä tai muusta sopimattomasta tai asiaankuulumattomasta käytöstä, virheestä tuotteen
tai siihen kuuluvan varusteen varastoinnissa tai käsittelyssä, normaalista käytöstä aiheutuvasta
kulumisesta, onnettomuudesta tai muusta Ostajasta tai kolmannesta osapuolesta johtuvasta syystä.
Takuuaika alkaa toimituspäivänä ja on voimassa enintään vuoden.

15. Kaikki tuotteisiin ja Myyjän Ostajalle toimittamiin asiakirjoihin, mukaan lukien piirustukset,
spesifikaatio ja ohjeet sekä ATK-ohjelmiin kohdistuvat immateriaalioikeudet, kuten patentit,
tavaramerkit, malli- ja tekijänoikeudet jne. ovat Myyjän tai tämän toimittajan omaisuutta, eivätkä
siirry miltään osin Ostajalle.

16. Myyjän toimittamia lisenssisuojattuja ® -lajikkeita saa lisätä vain allekirjoittamalla jalostajan ns.
lisenssisopimuksen ja maksamalla kulloinkin voimassa olevan royaltymaksun jalostajan edustajalle.

17.1. Taimikaupassa (istukassipulit ja vihanneskasvien taimet) noudatamme taimiaineistolain
1205/1994 sekä sen muutoksien ja MMM: asetusten 398/2020 ja 399/2020 mukaisia
laatuvaatimuksia. Ostajan tulee suorittaa toimituksen vastaanottotarkastus ensi tilassa, todetakseen
vastaako toimitus tilausta ja ovatko taimet kunnossa. Huomautus virheellisestä toimituksesta on
tehtävä kirjallisesti ja mukaan on liitettävä valokuvat, joista ilmenee taimien viallisuus. Jos
vastaanottotarkastusta ei ole tehty, toimitus katsotaan hyväksytyksi. Kuljetuksesta aiheutuneet
vauriot on ilmoitettava taimia vastaanotettaessa rahdin kuljettajalle kirjallisesti rahtikirjaan. Myyjältä
ostaja saa jatko-ohjeet, miten toimia viallisten tai muuten väärin tulleiden taimien osalta.
Ilmoitukset voidaan tehdä sähköpostitse Myyjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

17.2. Mikäli Ostaja ei noudata edellä mainittuja reklamaatioaikoja, vaikka Ostaja on havainnut tai
ostajan olisi pitänyt havaita virhe tai puute, Ostaja menettää oikeutensa vedota niihin.

17.3.Taimien käsittely ja istutus tulee suorittaa ammattitaitoisesti. Myyjä ei vastaa virheistä ja
vahingoista, jotka aiheutuvat taimille virheellisestä varastoinnista tai käsittelystä johtuen. Ostaja
vastaa taimien oikeaoppisesta ja huolellisesta käsittelystä mahdollisen varastoinnin jälkeen,
istutuksen aikana ja istutuksen jälkeen.

17.3. Myyjä ei ole vastuussa, jos taimien toimitus viivästyy jostain Myyjästä riippumattomasta syystä
kuten esimerkiksi lakosta, tuonti- tai vientikiellosta, poikkeuksellisista sääolosuhteista,
luonnonmullistuksesta, tuholaisvahingoista, pandemiasta, yleisen liikenteen keskeytymisestä (force
majeure). Viivästymisestä aiheutuvia välillisiä kuluja ei korvata.

18. Siemenkaupassa noudatamme voimassa olevaa kauppalakia, siemenlakia, sen nojalla annettuja
Maa- ja Metsätalousministeriön asetuksia ja alan kansainvälisiä kauppatapoja (ISF-säännöt). Niiden
lisäksi käytämme Siemenkauppiaiden yhdistyksen laatimia yhteisiä myynti- ja toimitusehtoja.
Mahdollisia jälkireklamaatioita varten Ostajan on aina säilytettävä mm. siemenpussit tai vastaavat
pakkaukset, joissa näkyy valmistuserän numero. Siemenpusseissa näkyy mm. merkintä alkuperästä
ja pakkausajankohdasta. Ne lähetteet, joissa on kasvipassin numero, tulee säilyttää vuoden ajan
tuotteen vastaanottamisesta.

19. Siemenkaupassa mahdollisen vahingon sattuessa johtuen mm. väärästä lajikkeesta, vastuu siirtyy
alkuperäiselle siementoimittajalle. Korvausta vaadittaessa Ostajan on voitava todistaa, että
tapahtunut vahinko on aiheutunut ko. kasvukaudelle myydystä siemenestä ja siemen on toimitettu
jalostajan alkuperäispakkauksessa.

Siemenkauppiaitten Yhdistys ry:n jäsenliikkeiden puutarhasiemenkaupassa käyttämät myynti- ja
toimitusehdot Siemen on elävää materiaalia, käsittele sitä sen mukaisesti! Noudatamme
siemenkaupassa Kauppalakia, Siemenkauppalakia, sen nojalla annettuja MMM:n asetuksia ja alan
kansainvälisiä kauppatapoja (IFS-säännöt). Niiden lisäksi käytämme kohdissa (1-13) mainittavia
ehtoja, jotka tähtäävät puutarhatalouden laatuketjun varmentamiseen ja vastuukysymysten
selkiyttämiseen:

1. Annettavat viljelyohjeet ovat viitteellisiä yleisohjeita. Niiden soveltaminen on viljelijän omalla
vastuulla. Mikäli viljelijä ei ole ennakolta vakuuttunut käyttämänsä linjan tai lajikkeen siemenen
soveltuvuudesta tilan olosuhteisiin ja tilalla käytettävään tuotantotekniikkaan, hänen tulee selvittää
asia sopivaksi katsomallaan tavalla suoritettavalla koeviljelyllä.

2. Luettelossa ilmoitettavat ja kauppasopimusten hinnat ovat sitoumuksetta. Mikäli
valuuttakursseissa, tulleissa tms. Myyjästä riippumattomissa maksuissa tapahtuu muutoksia,
pidätämme oikeuden tehdä vastaavat hintamuutokset. Lisäksi pidätämme oikeuden tarkistaa
hintoja, jos osto- tai rahtihinnoissa tapahtuu muutoksia kesken toimituskauden.

3. Hinnat ovat voimassa vapaasti varastossamme, ellei erikseen ole toisin sovittu. Erillinen
pakkausmateriaali ei sisälly hintoihin. Pienlaskutuslisä alle 35 EUR laskutuksesta on 9 EUR. Hinnat
ovat ilman arvonlisäveroa, ellei erikseen ole toisin mainittu.

4. Maksut peritään jälkivaatimuksella, postiennakolla tai käteismaksuna ellei kauppaa tehtäessä ole
toisin sovittu. Toimitetut tuotteet säilyvät Myyjän omaisuutena, kunnes ne on täysin maksettu.

Maksun viivästyessä noudatamme S.G. Nieminen Oy:n yleisiä myynti- ja toimitusehtoja, kts. ko.
pykälä.

5. Tilaukset toimitetaan tilausjärjestyksessä osapuolten kesken sopimassa pakkauskoossa,
toimitustavalla ja sovittuna aikana huomioiden, että joidenkin tuoteryhmien siementä voidaan
toimittaa vain niiden luontaisina toimitusaikoina. Myyjä ei vastaa sovitusta toimitusehdosta, mikäli
jokin myyjästä riippumaton sen valvonnan ulkopuolella oleva tekijä, kuten lakot, epäonnistunut
siemensato tai vastaavat seikat, vaikeuttavat tilauksen toimittamista. Lisäksi edellytetään, että ostaja
on huolehtinut aiemmista maksu- ym. velvollisuuksistaan.

6. Toimitus suoritetaan sovitulla tavalla ostajan lukuun ja vastuulla ellei toisin sovita. Siemenet eivät
saa joutua kuljetuksen aikana alttiiksi kuumuudelle, kylmyydelle tai kosteudelle. Myyjä ja ostaja
sopivat arvokkaiden lähetysten vakuuttamisesta erikseen. Kuljetuksessa syntyneet vauriot korvataan
enintään vakuutusyhtiön myöntämällä korvausmäärällä. Kuljetus katsotaan alkaneeksi tavaran
lähdettyä toimittajan varastosta.

7. Ostajan tulee vastaanottaessaan toimituksen tarkistaa, että toimitus on suoritettu tilauksen
mukaisesti. Mahdolliset huomautukset, jotka kohdistuvat tavaran ulkoiseen laatuun tai toimitukseen
on tehtävä viipymättä ja aina ennen kylvöä. 5 päivää myöhemmin tehtyjä muistutuksia ai voida ottaa
huomioon.

8. Siemen tulee käyttää toimitusta koskeva ko. lajin siemenelle luontaisen kylvökauden aikana.
Mikäli siementä jää ylivuotiseksi, viljelijän tulee varmistaa siemenen soveltuvuus kylvötarkoitukseen
ennen kylvöä.

9. Toimittamallamme siemenellä kylvetystä kasvustosta tehtävät reklamaatiot tulee tehdä
välittömästi ongelman ilmettyä. Reklamoidusta kasvustosta tulee toimittaa maaseutukeskuksen
puutarhakonsulentin tai vastaavan lausunto. Siemenen Myyjällä ja/tai hänen edustajallaan tulee olla
esteetön mahdollisuus tarkastaa reklamoitu tuote kasvupaikalla yhdessä ostajan kanssa.

10. Reklamaation käsittelemiseksi ostajan tulee antaa Myyjälle seuraavat tiedot / seikat
• Siementoimitusta koskeva lähete tai lasku
• Alkuperäinen siemenpakkaus, jossa näkyy siemenerän merkki
• Selvitys siemenen kuljetusolosuhteista
• Selvitys siemenen varastointipaikasta ja vallinneista olosuhteista osoittaen, että siemenet eivät ole
joutuneet alttiiksi kuumuudelle, kylmyydelle tai kosteudelle
• Kylvöpäivä
• Selvitys kylvön jälkeisistä kasvuoloista
• Käytetyt lannoitus ja torjunta-aineet
• Kylvöstä ja siitä kasvavaa kasvustoa koskevat muut viljelytekniset toimenpiteet

11. Mikäli Ostaja ei noudata myyntiehtoja tai siementoimitus viivästyy Myyjästä johtumattomista
syistä ko. lajin luontaista kylvöaikaa myöhäisemmäksi, katsomme puutarhatalouden laatuketjun
katkeavan, emmekä vastaa tällöin siemenen käytöstä käyttäjälle tai kolmansille osapuolille
mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja, ylimääräisiä kustannuksia, tappioita, saamatta jääneitä
myyntituottoja yms.

12. Toimittamamme siemen myydään käytettäväksi kulutukseen tarkoitetun sadon tuottamiseen, ei
lisäysaineiston tuotantoon. Mikäli Ostaja on kiinnostunut lisäysaineiston tuotannosta, ostajan tulee
selvittää myyjältä mahdollisen jalostajan edellyttämän käyttölupasopimuksen ehdot.

13. Ostaja voi myydä tai luovuttaa siemenen kolmannelle osapuolelle käytettäväksi edellyttäen, että
hän velvoittaa myös tämän noudattamaan kohdissa 1-13 esitettäviä ehtoja.